مسئولیت اجتماعی

خانواده «رسامد» بسیار خرسند است تا اعلام کند؛ به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی بسیار باور دارد و در این راه وظایف اخلاقی خود را با کمک همراهان که افراد و سازمان‌های متعدد سفارش‌دهنده هستند، پیش خواهد برد. این انجام وظیفه با استفاده از ظرفیت‌های شکوفا شده خانواده بزرگ و متعهد «رسامد» بدون چشم‌داشت مالی و تنها برای رفع برخی دغدغه‌های اجتماعی (در حد توان) صورت خواهد پذیرفت تا سهم خود از توسعه جامعه را پرداخت کند.